Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina Título
10634 GOMEZ FABELLO, NOELIA 01/01/2024 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
16226 GOMEZ NAVARRO, ANTONIO 01/01/2024 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
10062 GONZALEZ ARIAS, MODESTO 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
16343 GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS 01/01/2024 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
10209 GUEDELLA VILLAR, ALFONSO 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10734 IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS 01/01/2024 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N2
27079 JIMENEZ DOS SANTOS, ADRIAN 05/01/2024 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
15064 LEE , DONG KYU 01/02/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10404 LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
21206 LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
26121 LOSADA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 01/01/2024 TAEKWONDO XUNTA-ADESTRADOR N1
10152 LUACES PICOS, LORENZO FERNANDO 16/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10379 MARIÑO TORRADO, MARIA REBECA 05/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10117 MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS 02/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10117 MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
21761 MEILAN CABALEIRO, ESPERANZA 04/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR REXIONAL
10092 MEILAN CABALEIRO, MIGUEL 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10030 MONTES HERMIDA, ANTONIO 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
17846 MORENO CASTRO, JORGE 01/01/2024 TAEKWONDO ADESTRADOR NACIONAL
10402 NEIRA VILAR, ALBERTO 01/01/2024 HAPKIDO XUNTA-ADESTRADOR N1