Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina
23310 LOPEZ RAMOS, JESUS 21/05/2024 TAEKWONDO
10455 MACEIRAS MASEDA, ADRIAN 20/03/2024 TAEKWONDO
10862 MARTINEZ CARBALLO, CONCEPCION 02/11/2023 TAEKWONDO
27130 MUÑIZ SEVARES, ALBA 15/02/2024 TAEKWONDO
34290 PARADELO ALVAREZ, NEREA 22/10/2023 TAEKWONDO
22354 PAZOS PAVON, ARTAI 02/11/2023 TAEKWONDO
10027 PEREZ ESTEVEZ, NOELIA 13/05/2024 TAEKWONDO
10603 PIÑEIRO DEVESA, LUA MARIA 18/05/2024 TAEKWONDO
23377 PIÑEIRO MUÑIZ, VERONICA 06/02/2024 TAEKWONDO
10238 RASCADO RIOS, FERNANDO 18/05/2024 TAEKWONDO
11724 RIOS GIL, MIGUEL 02/02/2024 TAEKWONDO
24593 RODRIGUEZ REDONDO, RENSO EDUARDO 16/04/2024 TAEKWONDO
10137 SEGUIN CID, JOSE ANGEL 09/01/2024 TAEKWONDO
33067 SESAR VILA, MARCOS 02/04/2024 TAEKWONDO