Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina
30829 ABEIJON PRIEGUE, ADRIAN 07/11/2020 TAEKWONDO
21844 ALONSO CARBALLO, NOEMY 02/05/2020 TAEKWONDO
36086 BLANCO FALCON, MARIO 07/11/2020 TAEKWONDO
28100 BOUZAS FERNANDEZ, TANIA 02/05/2020 TAEKWONDO
10046 CHOUSA OTERO, DIEGO 09/03/2021 TAEKWONDO
25236 COMESAÑA BLANCO, ESTELA 09/01/2021 TAEKWONDO
35573 CONDE IGLESIAS, BERNARDO 02/05/2020 TAEKWONDO
11713 COSTA PARCERO, BRAIS 19/01/2021 TAEKWONDO
26791 DACOSTA MAGDALENO, DARIO 07/11/2020 TAEKWONDO
31343 DAVILA RODRIGUEZ, FERNANDO 02/05/2020 TAEKWONDO
28560 GARCIA PADIN, PABLO 07/11/2020 TAEKWONDO
34026 GAVELA OTERO, SARA 02/05/2020 TAEKWONDO
29657 IGLESIAS LLORENTE, ENERITZ 02/05/2020 TAEKWONDO
25598 LIGERO VIDAL, JACOBO 01/05/2020 TAEKWONDO
10484 MALLO GARCIA, CARLOS FRANCISCO 23/10/2020 TAEKWONDO
25281 MARIÑO IGLESIAS, KEVIN 02/05/2020 TAEKWONDO
25208 OUTEIRAL CURRAS, LIDIA 07/11/2020 TAEKWONDO
27478 PEREZ VILLAR, RAQUEL 12/06/2020 TAEKWONDO
29032 REIMUNDEZ QUEIMADELOS, YADIRA 07/11/2020 TAEKWONDO
22135 VIDAL AGUIN, ALBA 04/01/2021 TAEKWONDO