Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina
32291 RIVADULLA LORENZO, DESIREE 05/11/2022 TAEKWONDO
39561 RODRIGUEZ RODIL, KENDRA 27/03/2023 TAEKWONDO
39560 RODRIGUEZ RODIL, SHALMA 27/03/2023 TAEKWONDO
39339 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JACOBO 05/11/2022 TAEKWONDO
33067 SESAR VILA, MARCOS 27/03/2023 TAEKWONDO
32878 TORRADO MARTINEZ, PABLO 05/11/2022 TAEKWONDO
31469 VIQUEIRA POSE, MARIA ABRIL 17/11/2022 TAEKWONDO
35622 ZAS OTERO, ADRIAN 05/11/2022 TAEKWONDO