II COPA IBERICA FEMININA DE TAEKWONDO

CONCELLO DE MONDOÑEDO

AVISOS IMPORTANTES:

PUBLICACIÓN DE CIRCULAR EN GALEGO, CASTELÁN E PORTUGUÉS.

VIDEO PROMOCIONAL RRSS

*A organización informa de que os adestradores poden acompañar ás súas competidoras na zona de quecemento pero non sair con elas á zona de competición.

MEDALLEIRO

CRUCES COMBATE

CRUCES TECNICA

RESULTADOS ARQUIVO

VER INSCRIPCION

CIRCULAR ORIGINAL

SORTEOS

VER MANUAL DE INSCRIPCIÓN WEB

 

TÉCNICA E COMBATE

 

Promoven: Club de Taekwondo Vilalba Jansu, Federación Galega de Taekwondo, CD Biobardo, O Petisco e Concello de Mondoñedo. Colaboran: Asociación Española de Clubs de Taekwondo, Deputación de Lugo, Xunta de Galicia Deporte Galego.

 

 • 1. A COMPETICIÓN

Xornada doble, sábado 29 de abril para a modalidade de técnica, domingo 30 de abril para a modalidade de combate. Pavillón  Municipal de Mondoñedo , (Cam. San Antonio, 27740 Mondoñedo, Lugo). Entrada de balde.

 

 • 2. CALENDARIO

Competición: Sábado 29 e domingo 30 de ABRIL de 2023 días do campionato

Inscrición: Fin de prazo domingo 16 de abril de 2023

Cuota: Inscrición de balde

Venres 28 de abril, apertura de secretariado.

Sábado 29, competición de técnica, categorías promoción.

Domingo 30, competición de combate, categorías oficiais cadete e xúnior.

 

 • 3. CATEGORÍAS:

Técnica: categorías escolares da tempada 2023, dende pre-cadete ata xuvenil.

Combate: categorías oficiais cadete e xúnior.

Normativa específica: as deportistas de ‘último ano’ cadete poderán inscribirse en xúnior dándose como autorizado a criterio técnico do seu adestrador.

Unha mesma deportista só poderá inscribirse en unha categoría cada xornada.

Poderán inscribirse deportistas de España e Portugal con licenza 2023 en vigor.

 

 • 4. PROTECCIÓNS

Proteccións oficiais de competición segundo regulamento WT. Empregarase sistema PSS facilitado pola FGT do fabricante ‘Daedo’.

 

 • 5. REGULAMENTO E SANCIÓNS:

Regulamento en vigor de World Taekwondo, tendo potestade ante calquera dúbida ou reclamación o comité organizador xunto coa direción arbitral e técnica de cada xornada.

 

 • 6. NORMATIVA EXCEPCIONAL

Tódalas deportistas, adestradoras e árbitros teñen que contar con acreditación para o ácceso ás zonas de competición. Será obrigatorio portar DNI nos accesos a pista e zona de competición. O acceso a pista será exclusivamente de xénero feminino.

A vulneración de calquera persoa inscrita na competición dos protocolos, tempos, ou estancias irregulares na pista será apercibida verbalmente cun máximo de dúas ocasións. O terceiro apercibimento de estancia ou paso irregular será comunicado por escrito carrexando a descalificación de todo o equipo.

 

 • 7. Sistema de video replay

Aplicarase o regulamento en vigor. Vixiarase por parte das árbitros as posibles diferencias técnicas entre deportistas con especial atención á protección persoal, seguridade e integridade. A colexiada arbitral terá potestade para mediar e moderar posibles excesos de forza atendendo a criterios de proporcionalidade e igualdade, a súa maior premisa será a seguridade das deportistas.

 

 • 8. Información para combate

 

 • Cada área de combate terá un número visible de zona, e outro de combate, que se está a facer nese intre.
 • As competidoras do seguinte combate estarán con antelación suficiente na zona de agarda respectiva, previo paso polo control de proteccións.
 • O aforo máximo da zona de agardada será de 1 competidora por cor.
 • Cada equipo garantirá o número suficiente de adestradoras e ‘coach’ para o transcurso da competición. Un número máximo de 2 chamadas unha vez rematado o combate que precede implicará dar o combate por perdido.
 • Cada equipo designará unha capitanía técnica que deberá ser maior de idade, debidamente inscrita e que coordinará as súas ‘coach’ que contarán cunha idade mínima de 16 anos, así como coa titulación ou acreditación correspondente.
 • As lesións leves poden ser atendidas pola adestradora para axilizar o campionato, pervia autorización da colexiada central.
 • O protocolo e horarios de entrega de medallas publicarase a semana da competición, debendo de garantir cada equipo a asistencia á mesma. A organización facilitará a información con antelación suficiente. A ausencia da deportista dará como consecuencia a perda da medalla e os puntos no cómputo de clubs.

 

 • 9. Tempo de combate
 • Cadetes feminino 3 asaltos de 1´30” con 45´´de descanso.
 • Xunior feminino 3 asaltos de 2´ con 1´de descanso.
 • A organización resérvase o dereito a modificar as duracións atendendo a criterios organizativos.

O acceso á zona de competición será excluivamente con calzado deportivo axeitado.

 

As reclamacións faranse por escrito, asinada pola delegada do club reclamante, á atención da dirección do comité da competición, abonando previamente 50 €, que serán devoltos en caso de prosperar a reclamación.

 

 • 10. PESAXE:
 1. Venres día 28 de abril en Mondoñedo, de 19 a 21 horas, publicarase espacio habilitado e ligazón á localización.
 2. Sábado 29 de 9 a 14 horas no pavillón de competición.
 3. Domingo 30 unha hora antes do inicio de competición. Deberá ser solicitado e autorizado pola organización do campionato.
 4. Cada deportista obrigatoriamente terá que presentarse con o DNI.
 5. A deportista terá dous intentos para superar o control de peso, non podendo transcorrer máis de 1 hora entre a primeira e segunda pesaxe, sempre dentro do tempo habilitado en cada sede.
 6. A organización resérvase o dereito de incorporar máis sedes de pesaxe, atendendo a criterio organizativo e beneficio á deportista. Serán comunicadas con antelación suficiente de ser o caso.

 

Aplicaranse as categorías de peso indicadas no  regulamento World Taekwondo da presente tempada.

 

 

 

 • 11. SORTEOS:
 • Os sorteos de combate realizaranse o luns día 24 de abril. Os sorteos poderanse descargar da ligazón do web da FGT para esa finalidade.
 • A deportista que non supere o control de peso quedará eliminada da competición contando o seu combate como perdido (DNF)
 • O sorteo para a modalidade de poomsae indicará a orde de acceso, realizándose dúas rondas en cada categoría, atendendo ó regulamento de promoción publicado na web da FGT.

 

 • 12. DELEGADOS E ÁRBITROS:

Convocarase reunión media hora antes do inicio da competición.
Cada club deberá aportar obrigatoriamente dúas árbitros da maior categoría posible, as cales deberán inscribirse na folla de inscrición. Cada árbitro percibirá:

Árbitro Nacional           35€.

Árbitro Rexional           30€

Xuíz Cronometrador    25€

A manutención durante a competición correrá a cargo da organización (xantar).

 

 • 13. TROFEOS ( EN TÉCNICA E COMBATE):

Medalla individual para as 4 primeiras clasificadas en cada categoría: ouro, prata e dous bronces.

Trofeo para os tres mellores equipos en cada xornada. Xornada de técnica, trofeo ós 3 mellores equipos na clasifiación xeral. Xornada de combate, trofeo ós 3 mellores equipos nas clasificacións cadete, trofeo ós 3 mellores equipos na clasificación xuvenil.

Baremación de resultados para a clasificación por equipos:

Ouro = 7 puntos

Prata = 3 puntos

Bronce = 1 punto

Os criterios, en caso de empate atenderán ó número de metais de maior valor de xeito escalonado. En caso de persistir o empate atenderase ó número de competidores participantes. En caso de persistir novamente, atenderase ó número de victorias. En caso de persistir empate finalmente compartirase a premiación de nivel superior.

 

 • 14. COPA
  • O equipo con máis puntos no cómputo xeral será o gañador da Copa, seguindo a baremación do artigo 13, que se entregará finalizado o evento.
  • O equipo gañador percibirá o premio especial “O Petisco” de 400€
  • Para a entrega de medallas e trofeos seguirase a normativa do artigo 8.

 

 • 15. INSCRICIÓNS:

Na web oficial da FGT

 

Poderán participar deportistas de con licenza en vigor 2023 pola Real Federación Españoña de Taekwondo e a Federación Portuguesa de Taekwondo.

 

 • 16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 

Tódolos clubs deberán remitir antes do 16 de abril de 2023 ó correo

 

electrónico juancaqd2gmail.com

No caso de facelo na prorroga deberan de abonar 5€ de inscrición

 

 • Folla anexa asinada de certificados da directora de club. Axuntase modelo

 

Para calquera consulta, poderán poñerse en contacto no tlf  (+34) 651577247 ou no correo juancaqd@gmail.com ,  de luns a venres.

 

 

 • 17. CONDICIÓNS ECONÓMICAS:

Inscrición de  0 €, realizada en tempo e forma. Calquera anomalía ou fóra de prazo tanto de incrición como documentación implicará un custe de 5€/deportista.

 

Entrada de balde

Colabórase con una asociación con uhna aportación voluntaría

 

 • 18. Categorías e Pesos

Art.18.A. TÉCNICA

CATEGORIAS (anos cumpridos entre 1/1/23 e 31/12/23):

– Prebanxamín: 3-6 anos

– Benxamín: 7 e 8 anos

– Alevín: 9 e 10 anos

– Infantil: 11 e 12 anos

– Cadete: 13 e 14 anos

– Xuvenil: 15 e 16 anos

 

Subcategorías A e B, en función da graduación:

A: branco ata laranxa

B: Laranxa verde e superiores

 

O formato de técnica se fará en chave (eliminatorias, semellante ó de combate),  realizando cada competidora dous exercizos de libre elección dentro dos correspondentes ó seu grado, podendo repetir  na mesma eliminatoria.

Os xuices valorarán o conxunto das dúas formas realizadas e darán gañadora polo sistema de bandeiras (colorama).

Ó considerarse categorías de promoción, as deportistas que non superen as eliminatorias recibirán un agasallo da organización da Copa.

 

Art.18.B. COMBATE:

CADETE:  anos 2009, 2010 e 2011.

– XUNIOR:  anos 2006, 2007 e 2008.

 

Categoría  Cadete Feminina   Categoría Xunior  Feminina
Menos 29Kg   Menos 42Kg
Menos 33Kg   Menos 44Kg
Menos 37Kg   Menos 46Kg
Menos 41Kg   Menos 49Kg
Menos 44Kg   Menos 52Kg
Menos 47Kg   Menos 55Kg
Menos 51Kg   Menos 59Kg
Menos 55Kg   Menos 63Kg
Menos 59Kg   Menos 68Kg
Más 59Kg   Más 68Kg

 

MODALIDADE DE POOMSAE

 

CATEGORIAS por anos cumpridos na tempada actual:

– Prebanxamín: 3-6 anos

– Benxamín: 7 e 8 anos

– Alevín: 9 e 10 anos

– Infantil: 11 e 12 anos

– Cadete: 13 e 14 anos

– Xuvenil: 15 e 16 anos

 

Se dividirán en sub categorías:

Prebenxamín A e B, en función dos cinturóns (así con todas)

 

A: branco ata laranxa

B: Laranxa verde para arriba

 

Prebenxamín e benxamín A, farán dous poomsaes ou kichos

As categorías restantes farán dous poomsaes de libre elección

 

O campionato será integramente FEMININO, non poderá haber en pista nada mais que deportistas, coach, médicos, autoridades, prensa, etc, de xenero feminino, incluso si fose posible o persoal sanitario tería que ser feminino, anque quizás que neste campo ao mellor está limitado, pero intentarase que así sexa

 

 

 • 19. VARIOS

Toda deportista e club polo feito de inscribirse aceptan a toma, captura e divultación de material audiovisiual durante o evento con fins de promoción deportiva atendendo á LOPD vixente.

Todo o non reflexado na presente circular será determinado polos regulamentos da FGT, RFET e WT así como pola comisión de competición do evento.

CERTIFICADO DA DIRECIÓN DE CLUB

 

 1. ______________________________________________ con pasaporte OU DNI Nº__________ en calidade de directora de club __________________________ certifico que:

 

 • Tódolas deportistas, árbitros, adestradoras e delegadas do mencionado club, Están en posesión da licencia federativa actual. Están en condicións psicofísicas de afrontar o evento.

 

 • Teño gardado baixo a miña tutela os certificados médicos, o no seu caso certificado do director do club, responsabilizándose de que todo deportista se encontra en condiciones óptimas para a práctica deportiva, e de que teñen seguro deportivo que lles cubra calquera tipo de lesión que se puidera producir.

 

 

 • Xustificante do ingreso da cuota de inscrición. (xuntar coa folla de inscricións)

 

 • Teño gardado baixo a miña tutela as pertinentes autorizacións legais dos titores, para desprazarse e participar neste campionato os deportistas menores de idade.

 

Toda esta documentación poderá ser requirida pola organización, para comprobar a súa validez

 

Sinatura:

__________________________________________

 

II COPA IBERICA FEMININA DE TAEKWONDO

CONCELLO DE MONDOÑEDO

 

TÉCNICA Y COMBATE

 

Promueven: Club de Taekwondo Vilalba Jansu, Federación Galega de Taekwondo, CD Biobardo, O Petisco y Concello de Mondoñedo. Colaboran: Asociación Española de Clubes de Taekwondo, Deputación de Lugo, Xunta de Galicia Deporte Galego.

 

 • 1. LA COMPETICIÓN

Jornada doble, sábado 29 de abril para la modalidad de técnica, domingo 30 de abril para la modalidad de combate.  Pabellón Municipal de Mondoñedo , (Cam. San Antonio, 27740 Mondoñedo, Lugo). Entrada gratis.

 

 • 2. CALENDARIO

Competición:

Sábado 29 y domingo 30 de ABRIL de 2023 días de competición

Inscripción: Fin de plazo domingo 16 de abril de 2023

Cuota: Inscripción gratis

Viernes 28 de abril, apertura de secretariado.

Sábado 29, competición de técnica, categorías promoción.

Domingo 30, competición de combate, categorías especiales cadete y júnior.

 

 • 3. CATEGORÍAS:

Técnica: categorías escolares de la temporada 2023, desde pre-cadete hasta juvenil.

Combate: categorías oficiales cadete y júnior.

Normativa específica: las deportistas de ‘último año’ cadete podrán inscribirse en júnior dando como ‘autorizado a criterio técnico’ de su entrenador/a.

Una misma deportista sólo podrá inscribirse en una categoría cada jornada.

Podrán inscribirse deportistas de España y Portugal con licencia 2023 en vigor.

 

 • 4. PROTECCIONES

Protecciones oficiales de competición según reglamento WT. Se comopetirá con el PSS facilitado por la FGT del fabricante ‘Daedo’.

 

 • 5. REGLAMENTO Y SANCIONES:

Reglamento en vigor de World Taekwondo, teniendo potestad ante cualquier duda o reclamación el comité organizador junto con la dirección arbitral y técnica de cada jornada.

 

 • 6. NORMATIVA EXCEPCIONAL

Todas las deportistas, entrenadoras y árbitros han de contar con acreditación para el acceso a las zonas de competición. Será obligatorio portar DNI en los accesos a pista y zona de competición. El acceso a pista será exclusivamente de género femenino.

La vulneración de cualquier persona inscrita en la competición de los protocolos, tiempos, o estancias irregulares en la pista será apercibida verbalmente con un máximo de dos ocasiones. El tercer apercibimiento de estancia o paso irregular será comunicado por escrito conllevando la descalificación de todo el equipo.

 

 • 7. Sistema de video replay

Se aplicará el reglamento en vigor.  Se vigilará por parte de la árbitro central las posibles diferencias técnicas entre deportistas con especial atención a la protección personal, seguridad e integridad. La colegiada arbitral tendrá potestad para mediar y moderar posibles excesos de fuerza atendiendo a criterios de proporcionalidad e igualdad, su mayor premisa será la seguridad de las deportistas.

 

 • 8. Información para combate
  • Cada área de combate tendrá un número visible de zona, y otro de combate, que se está haciendo en ese instante.
  • Las competidoras del siguiente combate estarán con antelación suficiente en la zona de pausa/espera respectiva, previo paso por el control de protecciones.
  • El aforo máximo de la zona de espera será de 1 competidora por color.
  • Cada equipo garantizará el número suficiente de entrenadoras y ‘coach’ para el transcurso de la competición. Un número máximo de 2 llamadas una vez finalizado el combate que precede implicará dar el combate por perdido.
  • Cada equipo designará una capitanía técnica que deberá ser mayor de edad, debidamente inscrita y que coordinará sus ‘coach’ que contarán con una edad mínima de 16 años, así como con la titulación o acreditación correspondiente.
  • Las lesiones leves pueden ser atendidas pola entrenadora o coach para agilizar el campeonato, previa autorización de la colegiada central.
  • El protocolo y horarios de entrega de medallas se publicará la semana de la competición, debiendo de garantizar cada equipo la asistencia a la misma. La organización facilitará la información con antelación suficiente. La ausencia de la deportista dará como consecuencia la pérdida de la medalla y los puntos en el cómputo de clubes.

 

 • 9. Tiempo de combate
 • Cadetes feminino 3 asaltos de 1 ́30″ con 45 ́ ́de descanso.
 • Junior femenino 3 asaltos de 2 ́ con 1 ́de descanso.
 • La organización se reserva el derecho a modificar las duraciones atendiendo a criterios organizativos.

El acceso a la zona de competición será exclusivamente con calzado deportivo adecuado.

 

Las reclamaciones se harán por escrito, firmada por la  delegada del club reclamante, a la atención de la dirección del comité de la competición, abonando previamente 50 €, que serán devueltos en caso de prosperar la reclamación.

 

 • 10. PESAJE:
 • Viernes día 28 de abril en Mondoñedo, de 19 a 21 horas, se publicará espacio habilitado y enlace a la ubicación.
 • Sábado 29 de 9 a 14 horas en el pabellón de competición.
 • Domingo 30 una hora antes del inicio de competición. Deberá ser solicitado y autorizado por la organización del campeonato.
 • Cada deportista obligatoriamente habrá de presentarse con el DNI.
 • La deportista tendrá dos intentos para superar el control de peso, no pudiendo transcurrir más de 1 hora entre la primera y segunda pesada, siempre dentro del tiempo habilitado en cada sede.
 • La organización se reserva el derecho de incorporar más sedes de pesado, atendiendo a criterio organizativo y beneficio a la deportista. Serán comunicadas con antelación suficiente en su caso.

 

Se aplicarán las categorías de peso indicadas en el reglamento World Taekwondo para la presente temporada.

 

 

 • 11. SORTEOS:
 • Los sorteos de combate se realizarán el lunes día 24 de abril. Los sorteos se podrán descargar de la web de la FGT para esa finalidad.
 • La deportista que no supere el control de peso quedará eliminada de la competición contando su combate como perdido (DNF)
 • El sorteo para la modalidad de poomsae indicará el orden de acceso, realizándose dos rondas en cada categoría, atendiendo al Reglamento de promoción publicado en la web de  la FGT.

 

 • 12. DELEGADOS Y ÁRBITROS:

Se convocará reunión media hora antes del inicio de la competición.
Cada club deberá aportar obligatoriamente dos árbitros de la mayor categoría posible, las cuales deberán inscribirse en la hoja de inscripción. Cada árbitro percibirá:

Árbitro Nacional           35€.

Árbitro Regional           30€

Juez Cronometrador    25€

La manutención durante la competición correrá a cargo de la organización (comida).

 

 • 13. TROFEOS (EN TÉCNICA Y COMBATE):

Medalla individual para las 4 primeras clasificadas en cada categoría: oro, plata y dos bronces.

Trofeo para los tres mejores equipos en cada jornada. Jornada de técnica, trofeo a los 3 mejores equipos en la clasifiación general. Jornada de combate, trofeo a los 3 mejores equipos en las clasificaciones cadete, trofeo a los 3 mejores equipos en la clasificación juvenil.

Baremación de resultados para la clasificación por equipos:

Oro = 7 puntos

PLata = 3 puntos

Bronce = 1 punto

Los criterios, en caso de empate atenderán al número de metales de mayor valor de forma escalonada. En caso de persistir el empate se atenderá al número de competidores participantes. En caso de persistir nuevamente, se atenderá al número de victorias. En caso de persistir empate finalmente se compartirá la premiación de nivel superior.

 

 • 14. COPA
  • El equipo con más puntos en el cómputo general será el ganador de la Copa, siguiendo la baremación del artículo 13, que se entregará finalizado el evento.
  • El equipo ganador percibirá el premio especial “O Petisco” de 400€
  • Para la entrega de medallas y trofeos se seguirá la normativa del artículo 8.

 

 • 15. INSCRIPCIONES:

En la web oficial de la FGT

 

Podrán participar deportistas de con licencia en vigor 2023 por la Real Federación Española de Taekwondo y la Federación Portuguesa de Taekwondo.

 

 • 16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 

Los clubes deberán remitir antes del 16 de abril de 2023  al correo

 

electrónico juancaqd@gmail.com

En el caso de hacerlo en la prorroga deberan de abonar 5€ de inscripción

 

 • Hoja anexa firmada de certificados da directora de club. Se ajusta modelo

 

Para cualquier consulta, podrán ponerse en contacto en el tlf (+34) 651577247 o en el correo juancaqd@gmail.com , de lunes a viernes.

 

 

 • 17. CONDICIONES ECONÓMICAS:

Inscripción de  0 €, realizada en tiempo y forma. Cualquier anomalía o fuera de plazo tanto de incripción como documentación implicará un coste de 5€/deportista.

 

Entrada gratuita

Se colabora con una asociación con la aportación voluntaría

 

 • 18. Categorías y Pesos

Art.18.A. TÉCNICA

CATEGORIAS (años cumplidos entre 1/1/23 y 31/12/23):

– Prebanjamín: 3-6 años

– Benjamín: 7 y 8 años

– Alevín: 9 y 10 años

– Infantil: 11 y 12 años

– Cadete: 13 y 14 años

– Juvenil: 15 y 16 años

 

Subcategorías A y B, en función de la graduación:

A: blanco hasta naranja

B: Naranja verde y superiores

 

El formato de técnica se hará en llave (eliminatorias, semejante al  de combate), realizando cada competidora  dos ejercicios de libre elección dentro de los correspondientes a su grado, pudiendo repetir enla misma eliminatoria.

El sábado manifestarán el conjunto de las dos formas realizadas y darán ganador a nuevo sistema de banderas (colorama).

Al considerarse categorías de promoción, las deportistas que no superen las eliminatorias recibirán un regalo de la organización de la Copa.

 

Art.18.B. COMBATE:

CADETE: años 2009, 2010 y 2011.

– JUNIOR: años 2006, 2007 y 2008.

 

Categoría Cadete   Categoría Junior
Menos 29Kg   Menos 42Kg
Menos 33Kg   Menos 44Kg
Menos 37Kg   Menos 46Kg
Menos 41Kg   Menos 49Kg
Menos 44Kg   Menos 52Kg
Menos 47Kg   Menos 55Kg
Menos 51Kg   Menos 59Kg
Menos 55Kg   Menos 63Kg
Menos 59Kg   Menos 68Kg
Más 59Kg   Más 68Kg

MODALIDAD DE POOMSAE

 

CATEGORIAS por años cumplidos en la temporada actual:

– Prebenjamín: 3-6 años

– Benjamín: 7 y 8 años

– Alevín: 9 y 10 años

– Infantil: 11 y 12 años

– Cadete: 13 y 14 años

– Juvenil: 15 y 16 años

 

Se dividirán en sub categorías:

Prebenjamín A y B, en función de los cinturones (así con todas)

 

A: blanco hasta naranja

B: Naranxa verde para arriba

 

Prebenjamín y benjamín A, harán dos poomsaes o kichos

Las categorías restantes harán dos poomsaes de libre elección

 

El campeonato será íntegramente FEMENINO, enel nuevo haber en pista nada más que deportistas, coach, médicos, autoridades, prensa, etc, de general femenino, incluso sí fuera posible el personal sanitario tendría que ser femenino, aunque quizás que en este campo al mejor está limitado, pero se intentará que así sea

 

 

 • 19. VARIOS

Toda deportista y club por el hecho de inscribirse aceptan la toma, captura y divultación de material audiovisiual durante el evento con fines de promoción deportiva atendiendo a la LOPD vigente.

Todo lo no reflejado en la presente circular será determinado por los Reglamentos de la FGT, RFET y WT así como por la comisión de competición del evento.
CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE CLUB

 

 1. ______________________________________________ con pasaporte OU DNI Nº__________ en calidade de directora de club __________________________ certifico que:

 

 • Se tomaasíntomas, árbitros, adestradoras y delegadas del mencionado club, Están en posesión de la licencia federativa actual. Están en condiciones psicofísicas de afrontar el evento.

 

 • Tengo guardado bajo la minería tutela los certificados médicos, el en su caso certificado del director del club, responsabilizándose de que todo deportista se encuentra en condiciones óptimas para la práctica deportiva, y de que tienen seguro deportivo que les cubra cualquier tipo de lesión que pudiera producir.

 

 

 • Justificante del ingreso de la cuota de inscripción. (acompañar con la hoja de inscripciones)

 

 • Tengo guardado bajo la miña tutela las pertinentes autorizaciones legales de los tutores, para desplazarse y participar en este campionato los deportistas menores de edad.

Toda esta documentación podrá ser requerida por la organización, para comprobar su validez

 

Firma:

__________________________________________

 

– 2ª TAÇA IBERICA FEMININA DE TAEKWONDO

CONCELHO DE MONDOÑEDO

 

TÉCNICA E COMBATE

 

Promovem: Club de Taekwondo Vilalba Jansu, Federación Galega de Taekwondo, CD Biobardo, O Petisco e Concello de Mondoñedo. Colaboram: Associação Espanhola  de Clubes de Taekwondo, Delegação de Lugo, Xunta de Galicia Deporte Galego.

 

 • 1 . O CONCURSO

Dia duplo, sábado, 29 de abril para o modo de técnica, domingo, 30 de abril para o modo de combate.  – Pavilhão Municipal de Mondoñedo, (Cam. San Antonio, 27740 Mondoñedo, Lugo). Entrada livre.

 

 • 2. CALENDÁRIO

Competição: sábado, 29 e domingo, 30 de abril de 2023, dias do campeonato

Inscrições: Fim do mandato domingo, 16 de abril de 2023

Taxa: Inscrição gratuita

Sexta-feira, 28 de abril, abertura do secretariado.

Sábado, dia 29, competição técnica, categorias de promoção.

Domingo 30, competição de combate, cadete oficial e escalões júnior.

 

 • 3. CATEGORIAS:

Técnica: Categorias escolares da temporada 2023, do pré-cadete ao juvenil.

Combate: Cadete oficial e escalões juniores.

Regulamento específico: Os atletas cadetes do ano passado podem inscrever-se em jejum,  dando-se como autorizado, a critério técnico do seu treinador.

Um mesmo atleta só pode se inscrever em uma categoria por dia.

Podem inscrever-se atletas de Espanha e Portugal com licença de 2023 em vigor.

 

 • 4. PROTEÇÕES

Será utilizado o sistema PSS facilitado pelo FGT do fabricante ‘Daedo’.

 

 • 5. REGULAMENTO E SANÇÕES:

Regulamento em vigor do  Taekwondo Mundial, tendo poder perante qualquer dúvida ou reivindicação da comissão organizadora juntamente com a  direção arbitral e técnica de cada dia.

 

 • 6. REGULAMENTOS EXCECIONAIS

Todos os atletas, treinadores e árbitros têm de ter acreditação para o reconhecimento às zonas de competição. Será obrigatório o porte de carteira de identidade no acesso à pista e na área de competição. O acesso à pista será exclusivamente feminino.

A violação de qualquer pessoa inscrita na competição dos protocolos, horários, ou estadias irregulares na pista será notada verbalmente com no máximo duas ocasiões. O terceiro aviso de permanência ou passagem irregular será comunicado por escrito com a desclassificação de toda a equipe.

 

 • 7. Sistema de reprodução de vídeo

Os regulamentos serão aplicados  em vigor.  As  possíveis diferenças técnicas entre os atletas, com especial atenção à proteção individual, segurança e integridade, serão monitorizadas pelos árbitros. O colegiado arbitral terá poder para mediar e moderar possíveis excessos de força segundo critérios de proporcionalidade e igualdade, sua maior premissa será a segurança dos atletas.

 

 • 8. Informação para o combate

 

 • Cada área de combate terá um número visível de zona, e outra área de combate, o que está sendo feito nesse momento.
 • Os competidores da próxima luta estarão suficientemente adiantados na respetiva área de espera, antes da passagem pelo controle de proteção.
 • A capacidade máxima da área de espera será de 1 concorrente por cor.
 • Cada equipa garantirá um número suficiente de treinadores e ‘treinadores’ para o decorrer da competição. Um número máximo de 2 chamadas, uma vez terminado o combate que o precede envolverá dar o combate por perdido.
 • Cada equipa designará uma capitania técnica que deverá ser maior de idade, devidamente inscrita e coordenará o seu ‘treinador’ que terá uma idade mínima de 16 anos, bem como com o grau ou acreditação correspondente.
 • Lesões leves podem ser tratadas pelo treinador a para agilizar o campeonato,  por  autorização do colegiado central.
 • O protocolo e os calendários de entrega das medalhas serão publicados na semana da competição, devendo cada equipa garantir a presença. A organização fornecerá as informações com antecedência suficiente. A ausência do atleta resultará na perda da medalha e dos pontos na contagem do clube.

 

 • 9. Tempo de Combate
 • Cadetes femininos 3 voltas de 1.30″ com 45’s restantes.
 • Júnior feminino 3 rondas  de 2′  com 1′ de descanso.
 • A organização reserva-se o direito de modificar as durações de acordo com critérios organizacionais.

O acesso à área de competição será exclusivamente com calçado desportivo adequado.

 

As reclamações serão feitas por escrito, assinadas pelo delegado ao  clube demandante, à atenção da direção da comissão de  competição, pagando previamente 50€, que serão devolvidos caso a reclamação prospere.

 

 • 10. PESO:
 1. Sexta-feira, 28 de abril, em Mondoñedo, das 19h às 21h, espaço habilitado e link para o local serão postados.
 2. Sábado, das 9h às 16h, na arena de competição.
 3. Domingo, 30 horas antes do início da competição. Deve ser solicitado e autorizado pela organização do campeonato.
 4. Cada atleta deverá candidatar-se com o bilhete de identidade.
 5. O atleta terá duas tentativas de superar o controle de peso, não podendo passar mais de 1 hora entre a primeira e a segunda pesagem, sempre dentro do tempo habilitado em cada local.
 6. A organização reserva-se o direito de incorporar mais locais de pesagem, com base em critérios organizacionais e benefícios para o atleta. Se for esse o caso, serão comunicados com antecedência suficiente.

 

As categorias de peso indicadas  no regulamento do Mundial de Taekwondo desta temporada serão aplicadas.

 

 

 

 • 11. SORTEIOS:
 • Os sorteios de combate serão realizados na segunda-feira, 24 de abril. Ossorteios podem ser baixadosno link do  site do FGT para esse fim.
 • O atleta que não passar no controle de peso será eliminado da competição ao contar sua luta como perdida (DNF).
 • O sorteio para a modalidade poomsae indicará a ordem de acesso, sendo realizadas duas rodadas em cada categoria, de acordo com o regulamento de promoção publicado no site do FGT.

 

 • 12 . DELEGADOS E ÁRBITROS:

Uma reunião será convocada horas antes do início da competição.
Cada clube deve obrigatoriamente fornecer dois árbitros da categoria mais alta possível, que devem ser registrados na ficha de inscrição. Cada árbitro perceberá:

Árbitro Nacional           €35.

Árbitro Regional €30

Juiz Timer €25

A manutenção durante a competição será executada pela organização (almoço).

 

 • 13. TROFÉUS (EM TÉCNICA E COMBATE):

Medalha individual para os 4 primeiros colocados em cada categoria: ouro, prata e dois bronzes.

Troféu para as três melhores equipas em cada dia. Dia técnico, troféu para as 3 melhores equipas  na classificação geral. Dia de combate, troféu para as 3 melhores equipas no ranking de cadetes, troféu para as 3 melhores equipas nos rankings juvenis.

Baremação de resultados para a classificação das equipas:

Ouro = 7 pontos

Prata = 3 pontos

Bronze = 1 ponto

Os critérios, em caso de empate, atenderão ao número de metais de maior valor de forma escalonada. Caso o empate persista, o número de competidores participantes será atendido. Se persistir novamente, o número de vitórias será atendido. Em caso de empate persistente acabará por ser partilhado o prémio  de nível superior.

 

 • 14. CUP
  • A equipa com mais pontos no apuramento geral será a vencedora da Taça, seguindo a baremação do Artigo 13.º, que será entregue após o evento.
  • A equipa vencedora receberá o prémio especial “O Petisco” de 400€.
  • Para a atribuição de medalhas e troféus, serão seguidas as regras do artigo 8.º.

 

 • 15. INSCRIÇÕES:

– No site oficial do FGT

 

Os atletas licenciados podem participar em vigor em 2023 pela Real  Federação Espanhola  de Taekwondo  e pela Federação Portuguesa  de Taekwondo.

 

 • 16 . DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR

 

Todos os clubes devem enviar até 16 de abril  de 2023 para o correio.

 

juancaqd2gmail.com Electrónica

No caso de o fazerem na prorrogação, devem pagar 5€ de inscrição.

 

 • Folha anexa assinada dos certificados de diretor do clube. Modelo de mesclagem

 

Para qualquer dúvida, você pode entrar em contato com tlf (+34) 651577247 ou e-mail juancaqd@gmail.com, de segunda a sexta-feira.

 

 

 • 17. CONDIÇÕES ECONÓMICAS:

Registo de 0€, efetuado atempadamente. Qualquer anomalia ou falta de tempo, tanto  para a inscrição como  para a documentação, implicará um custo de 5€/atleta.

 

Entrada de balde

Colabore com uma associação consigohna contribuição voluntária

 

 • 18. Categorias e pesos

Art.18.A. TÉCNICO

CATEGORIAS (anos completados entre 1/1/23 e 31/12/23):

– Prebanxamín: 3-6 anos

– Benjamin: 7 e 8 anos

– Lynn: 9 e 10 anos

– Crianças: 11 e 12 anos

– Cadete: 13 e 14 anos

– Jovens: 15 e 16 anos

 

Subcategorias A e B, com base na graduação:

A: Branco a laranja

B: Verde laranja e superior

 

O formato da técnica será feito em chave (eliminações, semelhantes ao  combate), realizando a cada competidor dois  exercícios  de livre escolha dentro daqueles correspondentes ao seu grau, podendo repetirr na mesma eliminação.

Osjurados avaliarão o conjunto das duas formas realizadas e darão ovencedor pelo sistema de bandeiras (colorama).

Ao considerar as categorias de promoção, os atletas que não passarem nos playoffs receberão um presente da organização da Copa.

 

Art.18.B. COMBATE:

Cadete: 2009, 2010 e 2011.

– Júnior: 2006, 2007 e 2008.

 

Categoria cadete feminino   Categoria júnior feminina
Menos 29Kg   Menos 42kg
Menos 33kg   Menos 44Kg
Menos 37Kg   Menos 46Kg
Menos 41kg   Menos 49Kg
Menos 44Kg   Menos 52kg
Menos 47kg   Menos 55Kg
Menos 51Kg   Menos 59Kg
Menos 55Kg   Menos 63kg
Menos 59Kg   Menos 68kg
Mais de 59Kg   Mais 68Kg

 

MODALIDADE DE POOMSAE

 

Categorias por anos cumpridas na atual temporada:

– Prebanxamín: 3-6 anos

– Benjamin: 7 e 8 anos

– Lynn: 9 e 10 anos

– Crianças: 11 e 12 anos

– Cadete: 13 e 14 anos

– Jovens: 15 e 16 anos

 

Serão divididos em subcategorias:

Eu previ A e B, dependendo dos cintos (assim com todos)

 

A: Branco a laranja

B: Laranja verde

 

Prebenxamin e Benjamin A, farán dois poomsaes ou kichos

As restantes categorias farão dois poomsaes de livre escolha

 

O campeonato será inteiramente feminino, non pode haver na pista nada além de atletas, treinadores, médicos, autoridades, imprensa, etc., de genero feminino, mesmo que possível a equipe de saúde teria que ser feminina, embora talvez neste campo na melhor das hipóteses seja limitado, mas será tentado fazê-lo.

 

 

 • 19. DIVERSOS

Qualquer atleta e clube para inscrição aceita a tomada, captura e divulgação de  material audiovisível durante o evento para fins de  promoção esportiva com base no LOPD atual.

Tudo o que não estiver refletido nesta circular será determinado pelos regulamentos do FGT, RFET e WT, bem como pela comissão de competição do evento.

CERTIFICADO DE DIREÇÃO DO CLUBE

 

 1. ______________________

 

 • Todosos atletas, árbitros, treinadores e delegadosa s do referido clube, estão na posse da licença federal em vigor. Eles estão em condições psicofísicas para lidar com o evento.

 

 • Guardei sob minha tutela os atestados médicos, ou no caso deles certificados pelo gerente do clube, sendo responsável pelo fato de que cada atleta está em condições ideais para a prática esportiva, e que eles têm seguro esportivo que os cobre com qualquer tipo de lesão que possa ter ocorrido.

 

 

 • Comprovativo justo do rendimento da taxa de inscrição. (Junte-se à folha de inscrição)

 

 • Tenho mantido sob minha tutela as autorizações legais relevantes dos tutores, para deslocar e participar neste campeonato os atletas menores de idade.

 

Toda esta documentação poderá ser requerida pela organização, para verificar a sua validade

 

Assinatura:

__________________________________________

 

Print Friendly, PDF & Email