Circular 16/24. III Copa Ibérica Feminina Xunta de Galicia

CIRCULAR COMPLETA EN BREVE

AVISOS IMPORTANTES:

VER INSCRICION

VER SORTEO

 

 

ARTIGO 1 – A COMPETICIÓN:

O evento despútase en dúas xornadas. O sábado 4 de maio terá lugar a modalidade de técnica, o domingo 5 de maio será a competición de combate. Ámbalas dúas xornadas desputaranse no Pavillón Municipal de Mondoñedo, Cam. San Antonio, 27740. https://maps.app.goo.gl/iC2Wj6UwRLsoukTf8

 

ARTIGO 2 – CALENDARIO:

            INSCRICIÓNS:

Fin inscricións 28 abril 2024

            CUOTAS DE INSCRICIÓN:

Tramo libre: 27 marzo a 14 abril – CUOTA DE 0€

Tramo “tuit chagui”: 15 abril a 28 abril – CUOTA DE 3€

            COMPETICIÓN:

Venres 3 maio – Recepción de equipos, secretaría e acreditación

Sábado 4 maio – Competición de técnica

Sábado 5 maio – Competición de combate

 

ARTIGO 3 – CATEGORÍAS DE IDADE:

3.1 – Técnica. Serán as categorías oficiais da tempada 2024 para deporte escolar, dende prebenxamín ata xuvenil

3.2 – Combate. Idades e pesos oficiais das categorías WT para cadete e xuvenil máis Categorías OLÍMPICAS de combate absoluto.

3.3 – Excepcións cadetes: As deportistas de ‘último ano’ cadete poderán ser inscritas como xuvenís coa autorización técnica da súa adestradora.

3.4 – Unha mesma deportista non poderá duplicar inscrición nunha mesma xornada.

3.5 – Poderán inscribirse deportistas federadas en vigor de España, Portugal e Andorra con licenza 2024 en vigor.

 

ARTIGO 4 – PROTECCIÓNS:

Sistema de protección oficial de competición WT. O sistema do fabricante “Daedo” será o utilizado na competición, baixo o control das xuízas da FGT.

 

ARTIGO 5 – REGULAMENTO E SANCIÓNS:

Aplicación directa do regulamento en vigor WT, tendo potestade ante calquera dúbida ou reclamación o comité organizador, xunto coa dirección arbitral e técnica de cada xornada.

 

Rexirase polo regulamento da FGT de Comisión de Campionato: https://fgt.org.es/portal/index.php/2023/03/08/902/

 

ARTIGO 6 – NORMATIVA EXCEPCIONAL

Tódalas deportistas, adestradoras e árbitros contarán con acreditación para o acceso ás zonas de competición. Será obrigatorio portar DNI en tódolos accesos a pista e zona de competición. O uso de pista e zona de competición será de persoal exclusivamente feminino.

A vulneración de calquera persoa inscrita na competición dos protocolos, tempos, ou estancias irregulares na pista será apercibida verbalmente ata un máximo de dúas ocasións.

O terceiro apercibimento será comunicado por escrito carrexando a descualificación parcial ou total do equipo.

 

ARTIGO 7 – SISTEMA DE VIDEO REPLAY

Aplicarase o regulamento en vigor. A organización velará polas posibles diferenzas cualitativas entre deportistas con especial atención á integridade, protección persoal e seguridade. A colexiada arbitral terá potestade para mediar e moderar posibles excesos atendendo a criterios de proporcionalidade, congruencia e igualdade, sendo a súa maior premisa a seguridade e benestar das deportistas.

 

ARTIGO 8 – INFORMACIÓN PARA COMATE:

8.1 – Cada área de combate terá visibles os números de zona e combate en execución en cada instante

8.2 – As competidoras do seguinte combate estará con antelación suficiente na zona de agarda respectiva, previo paso polo control de proteccións.

8.3 – O aforo máximo da zona de agarda será de 1 competidora por cor.

8.4 – Cada equipo garantirá o número suficiente de adestradoras e ‘coach’ para o transcurso da competición. Un número máximo de 2 chamadas unha vez finalizado o combate precedente implicará como resultado derrota.

8.5 – Cada equipo designará unha capitanía técnica que deberá ser maior de idade, debidamente inscrita e que coordinará ás súas ‘coach’ (idade mínima 16 anos) así como coa titulación ou acreditación correspondente.

8.6 – As lesións de carácter leve poden ser atendidas pola adestradora con autorización da colexiada central.

8.7 – O protocolo e horarios de entrega de medallas publicarase a semana de competición, debendo de garantir cada equipo a asistencia á mesma. A organización facilitará a información coa antelación suficiente. A ausencia da deportista dará como consecuencia a pérda da medalla e tódolos seus puntos acadados no cómputo de clubs.

 

ARTIGO 9 – TEMPOS DE COMBATE:

Cadetes: 3 asaltos de 1’30’’ + descansos de 45’’

Xunior: 3 asaltos de 2’ + descansos de 60’’

Olímpicos: 3 asaltos de 2’ + descansos de 60”’

9.1 – A organización resérvase o dereito a realizar modificacións no apartado anterior atendendo a criterios organizativos, tendo obriga de comunicalo en tempo e forma.

9.2 – O acceso á zona de competición será exclusivamente con calzado deportivo axeitado

9.3 – As reclamacións realizaranse por escrito, asinadas pola delegada do club reclamante, previo depósito dunha taxa de 50€, que será devolto se a reclamación é validada.

 

ARTIGO 10 – PESAXE:

 • Venres 3 maio – Mondoñedo – de 19 a 21 horas no pavillón de competición.
 • Sedes oficiais da FGT que se comunicarán ó fin do prazo de inscricións
 • Sábado 4 maio – Mondoñedo – de 9 a 14 horas no pavillón de competición.
 • Domingo 5 maio – Mondoñedo – previa solicitude por escrito, que será validada polo comité organizador como medida excepcional.
 • Cada deportista deberá identificarse co seu DNI para o acceso do control
 • Cada competidora disporá de 2 intentos, dentro do tempo máximo habilitado en cada sede.
 • A organización resérvase o dereito a incorporar máis sedes, atendendo ó beneficio organizativo e da deportista que será comunicado con antelación suficiente.
 • Aplicaranse as categorías de peso de regulamento WT oficiais.

 

ARTIGO 11 – SORTEOS:

 • Os sorteos de combate realizaranse o luns 29 de abril e serán aloxados na web da FGT e na web da organización.
 • A deportista que non supero o control quedará eliminada contando o seu combate como perdido (DNF)
 • O sorteo para a modalidade de técnica indicará a orde de acceso, realizándose dúas rondas en cada categoría segundo ó regulamento das competicións de ‘promoción’ aloxado no web da FGT.
 • A organización resérvase o dereito de realoxar ou reubicar deportistas en divisións de peso coa finalidade da execución de enfrontamentos atendendo a criterios de proporcionalidade. A realización do enfrontamento non será obrigatorio mais os puntos de vitoria do mesmo teranse en consideración.

 

ARTIGO 12 – DELEGADAS E ÁRBITROS:

Convocarase reunión media hora antes do inicio de cada competición.

As árbitras cobraran as seguintes dietas:

            AN – 35€                   AR – 30€                  XC – 25€

A manutención durante o evento será a cargo da organización

 

ARTIGO 13 – TROFEOS (TÉCNICA E COMBATE)

 • Medalla individual para as 4 primeiras clasificadas (ouro, prata e 2 bronces)
 • Trofeo para os 3 mellores equipos en cada xornada:
  • Técnica: 3 primeiros clubs
  • Combate cadete: 3 primeiros clubs
  • Combate xúnior: 3 primeiros clubs
  • Combate olímpico: 3 primeiros clubs
 • Baremo de resultados:
  • Ouro: 5 puntos
  • Prata: 3 puntos
  • Bronce: 1 punto
  • Combate gañado: 1 punto

 

ARTIGO 14 – COPA

O equipo con máis puntos no cómputo xeral será o gañador da III Edición segundo a baremación do art.13

A entrega do premio realizarase ó final do evento

A dotación económica do premio será de 400€

Para a entrega de premios seguirase a normativa do art.8.

 

ARTIGO 15 – INSCRICIÓNS:

Na web oficial da FGT

 

ARTIGO 16 – DOCUMENTACIÓN:

Os clubs deberán remitir con anterioridade ó 25 de abril de 2024 a través de correo electrónico copafemeninatkd@gmail.com a seguinte documentación:

 • Folla anexa asinada pola directora de club.
 • Copia do DNI da directora de club

Para calquera consulta poderán poñerse en contacto no teléfono +34 651577247 ou ben a través do enderezo electrónico de referencia exclusivamente. Durante as xornadas de sábados e domingos non se atenderán consultas telefóncias.

 

ARTIGO 17 – CONDICIÓNS ECONÓMICAS:

Inscrición de balde, realizada no primeiro tramo; custe de 3€ unha vez finalizado este. Calquera anomalía fóra de prazo obrará un recargo de 5€/deportista.

Entrada de balde

Realízase unha colaboración cunha asociación benéfica de carácter voluntario para o público presente.

 

ARTIGO 18 – CATEGORÍAS E PESOS

Tódalas categorías se validan por ano de nacemento

 

            18.1 – TÉCNICA:

PREBENXAMÍN
2018 + 2019
B A
Ata amarelo/laranxa Laranxa e superiores
Ata T3* T2 e superiores

 

BENXAMÍN
2016 + 2017
C B A
Ata amarelo/laranxa Laranxa ata verde/axul Azul e superiores
Ata T3* T2 a T6 T5 e superiores

 

ALEVÍN
2014 + 2015
C B A
Ata amarelo/laranxa Laranxa ata verde/axul Azul e superiores
Ata T3 T2 a T6 T5 e superiores

 

INFANTIL
2012 + 2013
C B A
Ata amarelo/laranxa Laranxa ata verde/axul Azul e superiores
Ata T3 T2 a T6 T6 e superiores

 

CADETE
2010 + 2011
C B A
Ata amarelo/laranxa Laranxa ata verde/axul Azul e superiores
Ata T3 T2 a T6 T6 e superiores

 

XUNIOR
2008+2009
C B A
Ata amarelo/laranxa Laranxa ata verde/axul Azul e superiores
Ata T3 T2 a T7 T7 e superiores

 

O formato de técnica será en chave, mediante eliminatorias, realizando cada competidora dous exercizos dentro dos correspondentes ó seu grado, de libre elección, non podendo repetir.

*Excepcionalmente as categorías PrebenxamínB e BenxamínC estarán exentas do apartado anterior; sendo de máis valor unha variabilidade de execución.

** T = Taeguk

O xurado manifestará a gañadora mediante o sistema de cores (vermello e azul) co sistema de bandeiras tradicional, denominado elección directa. A gañadora será a que máis designacións reciba.

 

 

ARTIGO 18.B – COMBATE:

Pesos oficiais WT para a tempada 2024.

18.B.1 – Pesos cadete: pesos competición mundial

18.B.2 – Pesos xunior: pesos competición mundial

18.B.3 – Pesos absolutos: pesos de competición olímpicos absolutos

 

ARTIGO 19 – VARIOS

Toda deportista e club polo feito de inscribirse aceptan a toma, captura e divulgación de todo material audiovisual durante o evento con fins de promoción deportiva atendendo á lexislación vixente.

Todo o non reflexado na presente circular será determinado polos regulamentos da FGT, RFET e WT así como pola comisión de competición do campionato

 

 

Mondoñedo, 18 de marzo de 2024.

 

 

 

CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE CLUB

 

 1. ______________________________________________ con pasaporte OU DNI Nº ______________ en calidade de directora de club __________________________ certifico que:

 

 • Competidoras, árbitros, entrenadoras y delegadas del mencionado club, están en posesión de la licencia federativa actual. Están en condiciones psicofísicas de afrontar el evento.

 

 • Tengo guardado bajo mi tutela los certificados médicos, de ser el caso, responsabilizándome de que todo deportista se encuentra en condiciones óptimas para la práctica deportiva, y de que tienen seguro deportivo que les cubra cualquier tipo de lesión que pudiera producir.

 

 

 • Justificante del ingreso de la cuota de inscripción de ser el caso. (acompañar con la hoja de inscripciones)

 

 • Tengo guardado bajo mi tutela las pertinentes autorizaciones legales de los tutores, para desplazarse y participar en este campeonato los deportistas menores de edad.

 

Toda esta documentación podrá ser requerida por la organización, para comprobar su validez

 

Firma:

Print Friendly, PDF & Email