CIRCULAR Nº 18/2019

ASUNTO: EXAME DE CINTO NEGRO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Dan e 1º, 2º e 3º PUM.

DESTINATARIOS: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS.

1.DATA: SABADO 29/06/2019

2.LUGAR: CENTRO GALEGO DE TECNIFICACION DEPORTIVA – PONTEVEDRA.

 1. HORARIO: – De 00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas (dependendo das inscricións).

4.INSCRICIÓNS: A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB. O SISTEMA CREARÁ AS FOLLAS DE ACTIVIDADES NACIONAIS TOTALMENTE CUBERTAS, AS QUE DEBEDES IMPRIMIR, ADXUNTAR COPIA DO DNI, ASINAR POR DEPORTISTA E ADESTRADOR E MANDAR EN ORIXINAL Á FGT COA CORRESPONDENTE LIQUIDACIÓN OU EN PDF A COR (UN UNICO ARQUIVO PDF). NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS QUE NON FOSEN PROCESADAS NA WEB. ENTRADA NA FGT ANTES DAS 13.00 HORAS DO 19/06/2019. AS INSCRICIÓN NON TRAMITADAS NA APLICACIÓN WEB, AUTOMATICAMENTE SERÁN ANULADAS DO EXAME.

 

5.CUOTAS DO EXAME:

 1. PRIMEIRO DAN:  120 euros
 2. SEGUNDO DAN: 160 euros
 3. TERCEIRO DAN: 185 euros
 4. CUARTO DAN: 210euros
 5. QUINTO DAN: 340 euros
 6. PRIMEIRO PUM: 90 euros
 7. SEGUNDO PUM: 90 euros
 8. TERCEIRO PUM: 115 euros

 

Por acordo da Asamblea Xeral da Federación Española de Taekwondo non é obrigatorio o pago do DAN Internacional (WTF), aínda que SI o é para participar en actividades INTERNACIONAIS da WTF xunto coa licencia internacional.

6.REQUERIMENTOS E DOCUMENTACIÓN

6.1.PARA TODALAS CATEGORIAS:

 • Impreso oficial de inscrición en actividades nacionais, CUBERTO NA APLICACIÓN WEB.
 • Fotocopia do D.N.I. por ambas caras.
 • Orixinal do carnet de competición totalmente CUBERTO POLO CLUBE. (Descagar de taekwondogalego.com – IMPRESOS) se procede.
 • Fotocopia do resguardo bancario de ingreso da cuota correspondente.
 • Folla oficial de liquidación de clube e xustificate de pago.
 • Autorización paterna aos menores de 18 anos – O CLUBE DEBERÁ RESPONSABILIZARSE DAS MESMAS E POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT SE FOSEN REQUERIDAS.

 

6.2.PRIMEIRO DAN (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE):

 • QUINCE años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de Grados firmado por un técnico debidamente titulado.
 • Tres licencias consecutivas más la actual o cuatro alternas más la actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de JUEZ CRONOMETRADOR o JUEZ DE MESA REGIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.3.SEGUNDO DAN:

 • DIECISEIS años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 1er Dan.
 • Licencia federativa actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO REGIONAL o JUEZ CALIFICADOR REGIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.4.TERCEIRO DAN:

 • 4DIECIOCHO años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 2º Dan.
 • Dos licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o dos alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el segundo dan.
 • Fotocopia del D.N.I Real
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.5.CUARTO DAN:

 • VEINTIUN años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 3er Dan. .
 • Tres licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o tres alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el tercer dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.6.QUINTO DAN:

 • VEINTICINCO años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 4º Dan.
 • Cuatro licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o cuatro alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el cuarto dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.7.PRIMEIRO PUM: (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE).

 • DIEZ años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de Grados firmado por un técnico debidamente titulado.
 • Fotocopia de la licencia Anual federativa EN VIGOR.
 • Fotocopia de CUATRO licencias consecutivas o SEIS alternas, más la actual.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.8.SEGUNDO PUM:

 • DOCE años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 1er Pum.
 • Fotocopia de la licencia Anual federativa EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.9. TERCEIRO PUM:

 • CATORCE años, nacido dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 2º Pum.
 • Fotocopia de las últimas licencias anuales federativa, más la actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

 

Máis información nos regulamentos nacionáis:

DAN – http://www.fetaekwondo.net/images/2019/02/Reglamento-examen-de-1%C2%BA-al-5%C2%BA-Dan.-15-01-2019-ok..pdf

PUM – http://www.fetaekwondo.net/images/2019/02/Reglamento-examen-de-1%C2%BA-al-3%C2%BA-Pum.-15-01-2019-ok..pdf

 

MOI IMPORTANTE:

LEMBRAMOS QUE TODOS AQUELES DEPORTISTAS QUE NON TRAMITARAN NO SEU DÍA A LICENCIA NACIONAL QUE NON PODERÁN ACCEDER A ESTE EXAME.

 

 1. Non se aceptará a inscrición de ningún aspirante se o clube non está ó corrente das súas cuotas e reafiliado no ano 2019.
 2. O exame realizarase polo regulamento que actualmente está en vigor e que pode consultarse na web oficial desta RFET que prevalece sobre calquera erro que poida conter a persente circular.
 3. A aqueles aspirantes que non aporten correctamente TODA a documentación solicitada, dentro do prazo, anularáselles o exame, segundo consta no Regulamento Nacional.
 4. Aqueles aspirantes que necesiten algún documento deberán solicitalo coa ANTELACIÓN suficiente. Os que estean pendentes de recibir algún documento (arbitraxe, DAN, Colexiacións, etc) deberán comunicá-lo por escrito na folla de actividades nacionais, facendo constar que está EN TRÁMITE, pero non deixa-lo espacio en branco.
 5. O apartado de combate realizarase unha vez acabada parte técnica de todos os aspirantes, podendo modificarse segundo necesidades de organización.
 6. Co fin de axilizar a revisión das documentacións, ante a posibilidade da existéncia de moitas inscricións e haxa que nomear dous tribunais de exame, e en benefício de todos, prégase aos aspirantes efectuen as súas inscricións coa suficiente antelación, evitando deixalas para os últimos días do prazo de inscrición.
 7. En caso de que non haxa suficientes inscricións poderase suspender a actividade.
 8. No impreso de inscrición figuran 6 casiñas onde se deben anotar os NÚMEROS DE LICENCIAS E DATAS DE EXPEDICIÓN DIA/MES/ANO DAS MESMAS – OBRIGATORIO, cumpliendo este requerimento rigorosamente, non sería necesario enviar fotocopia das licencias. En caso de non ser certos os dados cubertos no impreso de inscrición, o exame sería anulado pola RFET perdendo tódolos dereitos.
 9. O EXAME DE 1º PUM E 1º DAN PODERÁ REALIZARSE NO MESMO CLUBE COA SINATURA Do ADESTRADOR NACIONAL OFICIAL E COLEXIADO POLO CLUBE COMO TRIBUNAL DE EXAME. Mantéñense tanto as esixencias documentais como as cuotas establecidas. O único que varia é que antes era preciso un tribunal e un membro federativo e agora co Adestrador Nacional é suficiente. No referinte á documentación a apresentar a esta FGT e á RFET así coma os requerimentos a cumprir seguirán sendo os mesmos.

A Coruña, 24/05/2019.

Print Friendly, PDF & Email