CIRCULAR Nº 25/2022

ASUNTO: EXAME DE CINTO NEGRO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Dan e 1º, 2º e 3º PUM.

DESTINATARIOS: TODO-LOS CLUBES FEDERADOS. 

1.DATA: SÁBADO 23/07/2022.

 

2.LUGAR: Centro Galego de Tecnificación Deportiva – Pontevedra.

 

 1. HORARIO: – De 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas (dependendo das inscricións).

 

4.INSCRICIÓNS: A TRAVÉS DA APLICACIÓN WEB DEBENDO TER ENTRADA NA FGT ANTES DAS 13.00 HORAS DO 12/07/2022. O SISTEMA CREARÁ AS FOLLAS DE ACTIVIDADES NACIONAIS TOTALMENTE CUBERTAS, ASINAR E REMITIR VÍA MAIL Á FGT ADXUNTANDO COPIA DO DNI. DEBERÁN VIR ACOMPAÑADAS DA LIQUIDACIÓN E PAGO. NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS QUE NON FOSEN PROCESADAS NA WEB. AS INSCRICIÓNS NON TRAMITADAS NA APLICACIÓN WEB, AUTOMATICAMENTE SERÁN ANULADAS DO EXAME. DOCUMENTACION VÍA MAIL ESCANEADA EN PDF A COR CON CALIDADE. Se todos os participantes/adestradores contan con DNI aloxado no perfil (ambas caras nun único pdf Din-A4) e as sinaturas rexistradas, non precisamos remitades nada, descargamos todo do sistema automáticamente.

 

5.CUOTAS DO EXAME:

 1. PRIMEIRO DAN: 120 euros 
 2. SEGUNDO DAN: 160 euros
 3. TERCEIRO DAN: 185 euros
 4. CUARTO DAN: 210euros
 5. QUINTO DAN: 340 euros
 6. PRIMEIRO PUM: 90 euros
 7. SEGUNDO PUM: 90 euros
 8. TERCEIRO PUM: 115 euros

 

Por acordo da Asamblea Xeral da Federación Española de Taekwondo non é obrigatorio o pago do DAN Internacional (WTF), aínda que SI o é para participar en actividades INTERNACIONAIS da WTF xunto coa licencia internacional.

6.REQUERIMENTOS E DOCUMENTACIÓN

6.1.PARA TODALAS CATEGORIAS:

 • Impreso oficial de inscrición en actividades nacionais, CUBERTO NA APLICACIÓN WEB.
 • Fotocopia do D.N.I. por ambas caras.
 • Carné de competición totalmente CUBERTO POLO CLUBE. (Descargar de taekwondogalego.com – IMPRESOS) se procede.
 • Fotocopia do resguardo bancario de ingreso da cuota correspondente.
 • Folla oficial de liquidación de clube e xustificate de pago.
 • Autorización paterna aos menores de 18 anos – O CLUBE DEBERÁ RESPONSABILIZARSE DAS MESMAS E POÑELAS A DISPOSICIÓN DA FGT SE FOSEN REQUERIDAS.

 

6.2.PRIMEIRO DAN (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE):

 • Tener QUINCE años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de Grados firmado por un técnico debidamente titulado.
 • Tres licencias consecutivas más la actual o tres alternas más la actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de JUEZ CRONOMETRADOR o JUEZ DE MESA
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado o técnicos / entrenadores de nivel III.

 

6.3.SEGUNDO DAN:

 • Tener DIECISEIS años cumplidos o cumplirlos dentro del año natural.
 • Fotocopia del carné de 1er Dan.
 • Licencia federativa actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO REGIONAL o JUEZ CALIFICADOR REGIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado o técnicos/entrenadores de nivel III.

 

6.4.TERCEIRO DAN:

 • Tener DIECIOCHO años cumplidos.
 • Fotocopia del carné de 2º Dan.
 • Dos licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o dos alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el segundo dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional o técnicos/entrenadores de nivel III colegiado.

6.5.CUARTO DAN:

 • Tener VEINTIUN años cumplidos.
 • Fotocopia del carné de 3er Dan. .
 • Tres licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o tres alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el tercer dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional o técnicos/entrenadores de nivel III colegiado.

6.6.QUINTO DAN:

 • Tener VEINTICINCO años cumplidos.
 • Fotocopia del carné de 4º Dan.
 • Cuatro licencias consecutivas con la actual EN VIGOR o cuatro alternas más la actual EN VIGOR, después de haber obtenido el cuarto dan.
 • Fotocopia del D.N.I
 • Fotocopia del título de ARBITRO NACIONAL o JUEZ CALIFICADOR NACIONAL
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado o técnicos/entrenadores de nivel III.

6.7.PRIMEIRO PUM: (ESTE EXAME TAMÉN SE PODE FACER NO CLUBE).

 • Tener los DIEZ años cumplidos.
 • Fotocopia del carné de Grados firmado por un técnico debidamente titulado.
 • Fotocopia de TRES licencias consecutivas o TRES alternas, más la actual.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.8.SEGUNDO PUM:

 • Tener los DOCE años cumplidos.
 • Fotocopia del carné de 1er Pum.
 • Fotocopia de la licencia Anual federativa EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

6.9. TERCEIRO PUM:

 • Tener los CATORCE años cumplidos.
 • Fotocopia del carné de 2º Pum.
 • Fotocopia de las últimas licencias anuales federativa, más la actual EN VIGOR.
 • Fotocopia del D.N.I o Libro de Familia, (hoja del niño).
 • Impreso Oficial y ficha firmada por un Entrenador Nacional colegiado.

 

Máis información nos regulamentos nacionáis no apartado regulamentos da web.

 

IMPORTANTE:

 

LEMBRAMOS QUE TODOS AQUELES DEPORTISTAS QUE NON TRAMITARAN NO SEU DÍA A LICENCIA NACIONAL QUE NON PODERÁN ACCEDER A ESTE EXAME.

 

 1. Non se aceptará a inscrición de ningún aspirante se o clube non está ó corrente das súas cuotas e reafiliado no ano 2022.
 2. O exame realizarase polo regulamento que actualmente está en vigor e que pode consultarse na web oficial desta RFET que prevalece sobre calquera erro que poida conter a persente circular.
 3. A aqueles aspirantes que non aporten correctamente TODA a documentación solicitada, dentro do prazo, anularáselles o exame, segundo consta no Regulamento Nacional.
 4. Aqueles aspirantes que necesiten algún documento deberán solicitalo coa ANTELACIÓN suficiente. Os que estean pendentes de recibir algún documento (arbitraxe, DAN, Colexiacións, etc) deberán comunicá-lo por escrito na folla de actividades nacionais, facendo constar que está EN TRÁMITE, pero non deixa-lo espacio en branco.
 5. O apartado de combate realizarase unha vez acabada parte técnica de todos os aspirantes, podendo modificarse segundo necesidades de organización.
 6. Co fin de axilizar a revisión das documentacións, ante a posibilidade da existéncia de moitas inscricións e haxa que nomear dous tribunais de exame, e en benefício de todos, prégase aos aspirantes efectuen as súas inscricións coa suficiente antelación, evitando deixalas para os últimos días do prazo de inscrición.
 7. En caso de que non haxa suficientes inscricións poderase suspender a actividade.
 8. No impreso de inscrición figuran 6 casiñas onde se deben anotar os NÚMEROS DE LICENCIAS E DATAS DE EXPEDICIÓN DIA/MES/ANO DAS MESMAS – OBRIGATORIO, cumpliendo este requerimento rigorosamente, non sería necesario enviar fotocopia das licencias. En caso de non ser certos os dados cubertos no impreso de inscrición, o exame sería anulado pola RFET perdendo tódolos dereitos.
 9. Os participantes afiliados na FGT non precisan remitir copia dos graos, simplemente folla de actividades nacionais e copia do DNI.

A Coruña, 03/06/2022.

 

Asdo. O Secretario Xeral.

Print Friendly, PDF & Email