Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina
46663 PEREZ ALONSO, PATRICIA 03/05/2021 TAEKWONDO
40616 PEREZ AMIGO, CRISTINA 27/11/2021 TAEKWONDO
36512 PEREZ MACHO, CARLOS 08/05/2021 TAEKWONDO
30910 PEREZ SALANOVA, PABLO 27/11/2021 TAEKWONDO
29053 POUSO TUBIO, MARTIN 08/05/2021 TAEKWONDO
37980 PRIETO DEL RIO, SERGIO 27/11/2021 TAEKWONDO
33132 QUEIRO SIERRA, AARON 08/05/2021 TAEKWONDO
35858 QUEIRUGA DIEZ, ANTIA 26/04/2021 TAEKWONDO
38422 REY FRANQUEIRA, ALBA 27/11/2021 TAEKWONDO
37812 RIVAS PEREZ, YAUME 08/05/2021 TAEKWONDO
33247 ROBLES SANZ, JUDITH 05/03/2021 TAEKWONDO
39561 RODRIGUEZ RODIL, KENDRA 23/11/2021 TAEKWONDO
39560 RODRIGUEZ RODIL, SHALMA 23/11/2021 TAEKWONDO
33927 ROMAN BALO, ANDREA 27/11/2021 TAEKWONDO
34396 ROO FERRER, VANESA 26/04/2021 TAEKWONDO
35977 RUA NOVAS, UXIA 10/11/2021 TAEKWONDO
35919 SANCHEZ MARTINEZ, ANTIA 26/04/2021 TAEKWONDO
33453 SANCHEZ RODRIGUEZ, BRAIS 08/05/2021 TAEKWONDO
35846 SANCLEMENTE POUSA, CARLA 08/05/2021 TAEKWONDO
30409 SENANDE SANTIAGO, LUCAS 27/11/2021 TAEKWONDO