Print Friendly, PDF & Email
Núm. Apelidos, Nome Data Disciplina
28533 CASTRO IGLESIAS, MARIA JOSE 14/05/2021 TAEKWONDO
10046 CHOUSA OTERO, DIEGO 04/01/2022 TAEKWONDO
10046 CHOUSA OTERO, DIEGO 15/05/2021 TAEKWONDO
21992 COBAS VILLARES, SERGIO 15/05/2021 TAEKWONDO
23135 DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER 04/06/2021 HAPKIDO
31946 DI MARTINO FERMIN, ODHRA VICTORIA 15/05/2021 TAEKWONDO
21391 GALDO MAIRA, ELIA 17/02/2021 TAEKWONDO
10753 GARCIA BLANCO, ANTIA 03/03/2021 TAEKWONDO
29934 GARDINI GALLO, SANDRA 02/11/2021 TAEKWONDO
10634 GOMEZ FABELLO, NOELIA 30/04/2021 TAEKWONDO
16343 GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS 12/01/2022 TAEKWONDO
22219 GONZALEZ PEREZ, EDUARDO 20/05/2021 TAEKWONDO
27038 LEIRO DOZO, JORGE 08/01/2022 TAEKWONDO
23310 LOPEZ RAMOS, JESUS 24/05/2021 TAEKWONDO
10455 MACEIRAS MASEDA, ADRIAN 03/03/2021 TAEKWONDO
10862 MARTINEZ CARBALLO, CONCEPCION 19/11/2021 TAEKWONDO
21761 MEILAN CABALEIRO, ESPERANZA 03/01/2022 TAEKWONDO
10402 NEIRA VILAR, ALBERTO 15/05/2021 TAEKWONDO
23555 PAZ ROMERO, MANUEL ALEJANDRO 03/05/2021 TAEKWONDO
23377 PIÑEIRO MUÑIZ, VERONICA 04/01/2022 TAEKWONDO