LEI 19/2013, DE 9 DE DECEMBRO, DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO

(BOE de 10 de decembro de 2013)

Outra normativa aplicable:

 • Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
 • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
 • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
 • Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
 • Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)

En cumprimento da Lei de Transparencia, a Federación Galega de Taekwondo, fai público neste apartado, diversa información.

DESCARGAR NAS SEGUINTES LIGAZÓNS:

 • MEMORIAS ANUAIS      –    DESCARGA
 • CONVENIOS ASINADOS COA SXPD – XUNTA DE GALICIA –      DESCARGA
 • ANALISE CONTABLE  –   DESCARGA
 • DIETAS E SALARIOS   –   DESCARGA
 • INFORMES AUDITORIAS  – DESCARGA
 • NORMATIVA  –  DESCARGA
Print Friendly, PDF & Email